Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych o charakterze inwestycyjnym, w obszarze turystyki regionalnej pn. „Lubuska Baza Turystyczna” - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych o charakterze inwestycyjnym, w obszarze turystyki regionalnej pn. „Lubuska Baza Turystyczna” – Lubuski Urząd Marszałkowski

Fot: Obraz Jerzy Górecki z Pixabay

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) w dniu 10 stycznia 2023 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych  o charakterze inwestycyjnym, w obszarze turystyki regionalnej pn. „Lubuska Baza Turystyczna” .

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze turystyki regionalnej, szczegółowo określonych w „Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku” oraz w Programie inwestycyjnym pn. „Lubuska Baza Turystyczna”. W ramach konkursu planowane jest wsparcie realizacji zadania publicznego o charakterze inwestycyjnym w obszarze turystyki regionalnej pn. „Lubuska Baza Turystyczna” dotyczące ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej województwa lubuskiego.

Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku” planowane jest wsparcie w obszarze turystyki regionalnej działań związanych z promowaniem turystyki i krajoznawstwa w województwie lubuskim, obejmujących    w szczególności rozwój oferty z obszaru turystyki i rekreacji.

 

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w 2023 roku przeznaczona została kwota 200 000,00 zł.

Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane zadania publicznego o charakterze inwestycyjnym  określone  zostały szczegółowo w  Załączniku Nr 2 do Programu inwestycyjnego pn.  „Lubuska Baza Turystyczna”.

Dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na zadania o charakterze inwestycyjnym i zakupy inwestycyjne.

 W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać w terminie od dnia 18 stycznia 2023 r. do dnia 17 lutego 2023 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp., lub korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

O terminie wpływu oferty wysłanej za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej decyduje odpowiednio data stempla pocztowego lub data dostarczenia przesyłki, a w przypadku oferty złożonej osobiście – data wpływu do siedziby realizatora Programu.

Wzór oferty, karta oceny zadania oraz inne szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na stronie: http://www.bip.lubuskie.pl na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – www.lubuskie.pl, w siedzibie Urzędu w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń oraz w Generatorze eNGO -www.lubuskie.engo.org.pl.

Wersja elektroniczna oferty będzie mogła być wygenerowana w Generatorze eNGO do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru wniosków.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Założenia Programu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.lubuskie.pl w zakładce TURYSTYKA – LUBUSKA BAZA TURYSTYCZNA na 2023 rok – LUBUSKA BAZA TURYSTYCZNA – NGO.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w załącznikach.

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/19845/lubuska-baza–turystyczna—ngo-

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego