Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Upowszechnianie koszykówki na najwyższym szczeblu krajowych rozgrywek ligowych oraz na arenie międzynarodowej”. - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Upowszechnianie koszykówki na najwyższym szczeblu krajowych rozgrywek ligowych oraz na arenie międzynarodowej”. – Lubuski Urząd Marszałkowski

I. Informacje ogólne:

 

  1. W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 14 lutego 2023 roku otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia w 2023 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie koszykówki na najwyższym szczeblu krajowych rozgrywek ligowych oraz na arenie międzynarodowej”, Departament Infrastruktury Społecznej zaprasza do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.
  2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
  3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  4. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.

 

II. Wymagania stawiane kandydatom:

 

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. Nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
  2. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

 

 III. Zadania komisji konkursowej:

 

Zadaniem komisji konkursowej jest opiniowanie ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia w 2023 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie koszykówki na najwyższym szczeblu krajowych rozgrywek ligowych oraz na arenie międzynarodowej” na podstawie uchwały nr 318/4378/23 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 14 lutego 2023 roku.

 

 IV. Miejsce i termin złożenia dokumentu:

 

Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającej/zgłaszającego) należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. w kopercie z dopiskiem Konkurs na realizację zadania publicznego Województwa Lubuskiego w 2023 roku w obszarze kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie koszykówki na najwyższym szczeblu krajowych rozgrywek ligowych oraz na arenie międzynarodowej” – zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej.

 

Termin składania dokumentów – 28 lutego 2023 roku.Formularz zgłoszenia kandydata został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.lubuskie.pl/180/4759/Ogloszenie_o_naborze_kandydatow_na_czlonkow_komisji_konkursowej_do_opiniowania_ofert__zlozonych_w_ramach_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_w_formie_powierzenia_w_2023_roku_zadania_publicznego__0D_0AWojewodztwa_Lubuskiego_w_obszarze_kultury_fizycznej_pn___E2_80_9EUpowszechnianie_koszykowki_na_najwyzszym_szczeblu_krajowych_rozgrywek_ligowych_oraz_na_arenie_miedzynarodowej_E2_80_9D__0D_0A/

 

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20019/nabor-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowej-do-opiniowania-

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego