Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz rozwoju, w tym rozwoju obszarów wiejskich, wynikającego z „Programu Współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku” - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz rozwoju, w tym rozwoju obszarów wiejskich, wynikającego z „Programu Współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku” – Lubuski Urząd Marszałkowski

I. Informacje ogólne:
W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 1 lutego 2023 roku otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz rozwoju, w tym rozwoju obszarów wiejskich, wynikającego z „Programu Współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku”, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.
Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za uczestnictwo w posiedzeniach komisji, jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.
 
II. Wymagania stawiane kandydatom:
W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:
Nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie.
Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.
 
III. Zadanie komisji konkursowej:
Zadaniem komisji konkursowej jest opiniowanie złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz rozwoju, w tym rozwoju obszarów wiejskich, wynikającego z „Programu Współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku” na podstawie uchwały nr 315/4343/23 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku.
 
IV. Miejsce i termin złożenia dokumentu:
Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającej/zgłaszającego) należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7, w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 104A, w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp przy ul. Ignacego Mościckiego 6, korespondencyjnie lub na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 57).
 
Termin składania dokumentów –  28 lutego 2023 roku.

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20025/nabor-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowej-do-opiniowania-

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego