Lubuskie Talenty – sprawdź listę stypendystów – Lubuski Urząd Marszałkowski

Już po raz trzeci zarząd województwa przyznał stypendia uczniom szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z Lubuskiego.

– W tym roku wpłynęło ponad 700 wniosków od naszych najzdolniejszych uczniów – 149 ze szkół podstawowych i 209 z liceów. Prymusi otrzymają stypendia w wysokości odpowiednio po 600 zł i 800 zł. Stypendystom serdecznie gratuluję – mówi wicemarszałek Łukasz Porycki. – Lubuskie Talenty to największy i najbardziej prestiżowy program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych i liceów w historii województwa. Poprzez jego realizację chcemy wyrównać szanse dzieci i młodzieży w województwie lubuskim po to, by mogli rozwijać swoje pasje i zdolności. Europejski Fundusz Społeczny kładzie nacisk, aby promować te przedmioty dydaktyczne, które mają przyszłość – dodaje.

Program stypendialny pn. „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny realizuje Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Projekt współfinasowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Stypendyści szkół podstawowych otrzymają comiesięcznie 600 zł, dla uczniów liceów ogólnokształcących województwa lubuskiego przewidziano 800 zł.

Poniżej publikujemy listę rankingową stypendystów Lubuskich Talentów na rok szkolny 2021/2022


Liczba stypendiów została zwiększona w szkole podstawowej ze 140 na 149, natomiast w liceum z 200 na 209.

Przypomnijmy, projekt skierowany jest do uczniów lubuskich szkół podstawowych (klas VII-VIII) i liceów ogólnokształcących (klas I-III), szczególnie uzdolnionych w zakresie  przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT lub języków obcych.

Uczniowie podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli oraz pedagogów szkolnych.

Kryteria niezbędne:

a) uczęszczanie do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego na terenie województwa lubuskiego;

b) uzyskanie z 3 przedmiotów kierunkowych na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2020/2021) średniej ocen na poziomie co najmniej 5,33 oraz na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2020/2021) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 5,33;

d) niepobieranie innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego z przedmiotów wskazanych powyżej.

O stypendium, w roku szkolnym 2021/2022 mogła ubiegać się jedynie osoba, która bezwarunkowo spełniła wszystkie kryteria wskazane powyżej.

O stypendium nie mogły ubiegać się osoby które otrzymały stypendium Lubuskie Talenty w roku szkolnym 2020/2021.

Dodatkowo punktowane kryteria:

a) zdobycie w okresie dwóch lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2021/2022, tytułu laureata i/lub finalisty konkursu i/lub olimpiady z przedmiotów kierunkowych;

b) posiadanie przez ucznia ubiegającego się o stypendium aktualnego orzeczenia
o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

c) status rodziny wielodzietnej.

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/17456/lubuskie-talenty–sprawdz-liste-stypendystow—

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego