Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Trwają prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Trwają prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego – Lubuski Urząd Marszałkowski

Obrady Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego. Od lewej: zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju i Innowacji Łukasz Pabierowski, dyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacji dr Jarosław Flakowski oraz wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.

Fot: Paweł Wańczko/Lubuskie.pl
Trwają prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030. Wiele pytań dotyczących aktualizacji dokumentu pojawiło się podczas posiedzenia Rady ds. Rozwoju Województwa.

15 marca 2023 r. w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego. Głównymi tematami były aktualizacja strategii rozwoju województwa oraz plan działań na ten rok w zakresie realizacji założeń Programu Rozwoju Innowacji. Obradom przewodniczył wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. – Chcemy wysłuchać i rozważyć wszystkie głosy. Każda opinia jest dla nas ważna, stąd to dzisiejsze spotkanie – podkreślał wicemarszałek.

Przypomnijmy, Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 przyjął Sejmik Województwa Lubuskiego 15 lutego 2021 r. Jednak we wrześniu 2022 r. podjęta została uchwała w sprawie opracowania aktualizacji Strategii, a miesiąc później Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę ws. przyjęcia założeń aktualizacji. Dlaczego? Aktualizacja jest potrzebna ze względu na zmiany społeczno-gospodarcze, do których w ostatnim czasie doszło na świecie oraz w naszym najbliższym otoczeniu naszego regionu. – Wpływ na nie miały pandemia COVID-19, agresją Rosji na Ukrainę, której nikt nie mógł przewidzieć, wysoka inflacja oraz kryzys klimatyczny. Należy również dostosować strategię do dokumentów krajowych, a także nowych lub uszczegółowionych instrumentów finansowych: programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 oraz funduszy krajowych – tłumaczył dr Jarosław Flakowski, dyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacji urzędu marszałkowskiego

Jak będą przebiegać prace nad aktualizacją?  

W pracach nad aktualizacją SRWL 2030 uczestniczyć będą: Sejmik, który odpowiedzialny jest za określenie zasad, trybu i harmonogramu opracowania strategii oraz jej uchwalenie; Zarząd Województwa Lubuskiego, który podejmuje działania w zakresie opracowania projektu strategii rozwoju, jego zaopiniowania przez właściwe podmioty, przeprowadzenia konsultacji, jak również odpowiada za wdrażanie zapisów oraz monitorowanie realizacji przyjętej strategii; zespół roboczy oraz zespół redakcyjny i eksperci.

A podmiotami zaangażowanymi w opiniowanie aktualizacji strategii są: Rada ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego, Lubuska Rada Samorządowa, parlamentarzyści, radni Sejmiku, mieszkańcy województwa lubuskiego, jednostki samorządu terytorialnego, samorząd gospodarczy i zawodowy, administracja rządowa, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, regiony sąsiednie i partnerskie, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego oraz Wojewódzka Rada Dialogu Publicznego. 

Co stanowi zakres aktualizacji? 

  • aktualizacja diagnozy społeczno – gospodarczej województwa lubuskiego, analiza i weryfikacja nowych zjawisk i trendów;
  • weryfikacja i aktualizacja analizy SWOT;
  • analiza i weryfikacja celów strategicznych, celów operacyjnych, kierunków interwencji oraz przedsięwzięć strategicznych kluczowych dla realizacji celów strategii;
  • uzupełnienie dokumentu o model struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa wraz rekomendacjami;
  • przegląd obszarów strategicznej interwencji;
  • weryfikacji spójności dokumentu z krajowymi i ponadregionalnymi dokumentami strategicznymi;
  • przegląd systemu realizacji strategii obejmującego system zarządzania, wdrażania i monitorowania;
  • aktualizacja instrumentów finansowych strategii, analiza i weryfikacja prognoz finansowych i gospodarczych, jak również szacunkowych nakładów finansowych niezbędnych do realizacji strategii;
  • przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji SRWL 2030 oraz sporządzenie podsumowania; 
  • przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności projektu aktualizacji SRWL 2030 – przed jego przyjęciem, pozwalającej na sformułowanie wniosków i rekomendacji służących podniesieniu jakości dokumentu.

Jakie etapy przed nami?

Opracowanie i przyjęcie diagnozy strategicznej zaplanowano na drugi kwartał tego roku. Już w czwartek 16 marca rozpoczynają się dwudniowe warsztaty dla członków zespołu roboczego, podczas których wypracowane zostaną najważniejszych elementy aktualizowanej strategii. W drugim kwartale opracowany zostanie model struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa oraz ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej. Przyjęcie projektu uchwały przez zarząd województwa planowane jest na przełomie 2023 i 2024 r. W pierwszym kwartale 2024 r. aktualizacja strategii trafi pod obrady Sejmiku.  

Kierunek – innowacje 

Zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju i Innowacji Łukasz Pabierowski omówił plan pracy w obszarze innowacji. Przedstawił zarys prac, które zostały i będą wykonane. W 2022 r. działania odbywały się w trzech obszarach: zielona gospodarka, zdrowie i jakość życia oraz innowacyjny przemysł. – W prace zaangażowanych jest wiele osób. Skupiamy się na ciągłej współpracy z uczelniami. W 2022 r. odbył się Lubuski Festiwal Innowacji w celu zaprezentowania nowych rozwiązań innowacyjnych z regionu oraz promowania innowatorów i organizacji innowacyjnych, a także w integracji, sieciowania i przedsiębiorczego odkrywania obszaru innowacji w lubuskim – mówił Ł. Pabierowski.  

Wśród mocnych stron wskazał na styczność przestrzenną – we wszystkich aktywnościach w obszarze innowacji wzięło udział 730 podmiotów i ponad 1200 osób. Na spotkaniach podjęto prace nad przygotowaniem konkretnych projektów i rozwiązań B+R+I, które zwiększą w następnych latach potencjał gospodarczy województwa. – Stoimy przed okresem ewaluacji tego programu. Już dziś wiemy, że niektóre zadania nie zostały wykonane. Ten rok to kontynuowanie procesu przedsiębiorczego odkrywania, sieciowania i partnerstwa wśród firm. Wspieramy rozwój  klastrów, rozwój innowacji społecznych. Wiele się dzieje i będzie się działo. Zadań jest sporo, część odbywa się stacjonarnie, część zdalnie – przedstawiał.

Dyscyplinujemy, pilnujemy i inspirujemy się 

Wystąpienia przedstawicieli urzędu marszałkowskiego spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników, którzy dopytywali o szczegóły i kwestie techniczne. Pojawiły się wnioski z prośbą o uwzględnienie w strategii niektórych inwestycji. Uzgodniono, że wnioski zostaną złożone na piśmie. Dopytywano m.in. o możliwość uaktualnienia wykazu przedsięwzięć strategicznych.

Pojawił się postulat, aby wyakcentować funkcjonalność strategii, gdyż ma ona długi horyzont czasowy oraz pojawiają się sytuacje niezależne od nas, na które należy reagować. Przedstawiciele otoczenia biznesu wskazywali na postulat, aby rola instytucji otoczenia biznesu była jeszcze bardziej uwypuklona. Dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ, prorektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ds. rozwoju i współpracy z gospodarką wskazywał, by podkreślić promocję potencjału naukowego, wskazując na dobre wskaźniki i oceny Uniwersytetu. Pojawił się także głos dotyczący kształcenia zawodowego na każdym poziomie.

Rada ds. Rozwoju Województwa to organ opiniodawczy Zarządu Województwa Lubuskiego w zakresie ważnych inicjatyw wspierających rozwój regionu, konsultowania aktualnych priorytetów rozwoju województwa i ich zgodności z zapisami dokumentów strategicznych kraju, współpracy przy opracowywaniu i wdrażaniu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, w jej monitorowaniu i ewaluacji powołana została w 2009 r.

W skład Rady do spraw rozwoju województwa lubuskiego wchodzą szefowie najważniejszych w regionie instytucji publicznych, administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, szkół wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych oraz organizacji pracodawców.

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20144/trwaja-prace-nad-aktualizacja-strategii-regionu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego