Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
To najważniejszy dokument dot. rozwoju transportu w Lubuskiem - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

To najważniejszy dokument dot. rozwoju transportu w Lubuskiem – Lubuski Urząd Marszałkowski

Most nad Odrą w Milsku w ciągu drogi wojewódzkiej

Fot: Zarząd Dróg Wojewódzkich
Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął program rozwoju transportu w regionie na najbliższe lata. Dokument zawiera m.in. rekomendowane inwestycje, które mają przyspieszyć modernizację i konkurencyjność całego systemu transportowego.

„Regionalny Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego z prognozą rozwoju do roku 2030” jest dokumentem określającym wizję, cele i założenia strategiczne dla długookresowego rozwoju systemu transportowego województwa lubuskiego. Jest to kolejny taki dokument przygotowany dla regionu przez władze województwa w horyzoncie czasowym sięgającym roku 2030.

Program powstał w spójności z dokumentami strategicznymi o różnym zasięgu. Uwzględnia zarówno uwarunkowania zawarte w strategiach unijnych, krajowych i lokalnych, jak np. plany zrównoważonego rozwoju transportu Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry.

Dokument zawiera rekomendowane inwestycje

Głównym celem opracowania tego dokumentu była analiza istniejącej infrastruktury transportowej w województwie lubuskim oraz zidentyfikowanie kierunków rozwoju transportu w regionie w perspektywie lat 2021-2030. Dokonano tego w oparciu o krajowy makroskopowy model transportowy opracowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Obszar transportu i realizowane w jego ramach zadania samorządu stanowią jeden z najistotniejszych elementów, od których wykonania zależeć będzie osiągnięcie celów Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030. Dokument ten wpisuje się w te cele i stanowi podstawę do spełnienia warunku podstawowego w zakresie 3. Celu Polityki UE (kompleksowe planowanie transportu na odpowiednim poziomie), wskazanego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2921/1069 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące m.in. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy.

Regionalny Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego daje podstawy do kreowania transportu w regionie w sposób zrównoważony, efektywny i odpowiadający na potrzeby mieszkańców przy jednoczesnym rozsądnym gospodarowaniu środkami finansowymi. Uwzględnia potrzebę integracji ze sobą różnych gałęzi transportu w celu osiągnięcia efektu synergii. Zawiera rekomendowane inwestycje, które mają za zadanie zwiększyć jego konkurencyjność, przyspieszyć modernizację całego systemu transportowego województwa, podwyższyć znaczenie jego mocnych stron oraz osłabić wpływ słabych stron systemu. Szczegóły znajdziesz po linkiem >>> Regionalny Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego z prognozą rozwoju do roku 2030

Najpierw odbyły się konsultacje społeczne

Przygotowanie dokumentu poprzedziły konsultacje społeczne, w których udział wzięli mieszkańcy woj. lubuskiego, przedstawiciele środowisk gospodarczych, społecznych, naukowych, reprezentujących organizacje pozarządowe i społeczne, a także jednostek samorządu terytorialnego. Debata publiczna została przeprowadzona w celu pozyskania uwag, opinii i wniosków stron zainteresowanych rozwojem transportu w regionie lubuskim. Zgłoszone opinie zostały wzięte pod uwagę.

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20149/to-najwazniejszy-dokument-dot-rozwoju-transportu-w-lubuskiem

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego