Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Konkurs w obszarze ekologii i ochrony zwierząt dla subregionu zielonogórskiego - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Konkurs w obszarze ekologii i ochrony zwierząt dla subregionu zielonogórskiego – Lubuski Urząd Marszałkowski

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) , art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) w dniu 21 marca 2023 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w 2023 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego na terenie subregionu zielonogórskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Zakup węzy pszczelej – poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich”.
 
Celem konkursu jest wyłonienie oferty i powierzenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego na terenie subregionu zielonogórskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zmierzającego w szczególności do poprawy warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez zakup oraz wymianę węzy pszczelej.
Konkurs obejmuje zadanie, którego zakończenie nastąpi nie później niż do dnia 30 listopada 2023 r. Wyżej wymienione zadanie stanowi realizację „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku”, w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a jego realizacja  bezpośrednio przyczyni się m.in. do ogólnej poprawy warunków sanitarnych rodzin pszczelich, ochrony przed chorobami, rozwoju i kondycji pszczół oraz do wzrostu ich liczebności.
 
Na realizację w formie powierzenia zadania publicznego realizowanego przez organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w 2023 roku przeznaczona została kwota 320 000,00 zł.
 
Oferty na realizację zadania publicznego należy składać od dnia 24 marca 2023 r. do dnia 14 kwietnia 2023 r. Każda oferta powinna zostać przygotowana za pomocą aplikacji Generatora eNGO dostępnej na stronie – www.engo.org.pl.
 
Oferty należy składać w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej, tj. w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO i w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku pdf i podpisanej przez upoważnione osoby. Oferty należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp., lub korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysyłanych pocztą lub data wpływu do urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Wersja elektroniczna oferty będzie mogła być wygenerowana w Generatorze eNGO do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru wniosków.
 
Wzór oferty, karta oceny zadania oraz inne szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – www.lubuskie.pl, w siedzibie Urzędu przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze oraz w Generatorze eNGO – www.engo.org.pl.

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20200/konkurs-w-obszarze-ekologii-i-ochrony-zwierzat-dla-subregionu-zi

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego