Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Nabór do komisji konkursowej na działanie związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Nabór do komisji konkursowej na działanie związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych – Lubuski Urząd Marszałkowski

 

I. Informacje ogólne:

1.  W związku z zamieszczeniem informacji w dniu 14 kwietnia 2023 roku dotyczącej podjęcia uchwały nr 328/4540/23 przez Zarząd Województwa Lubuskiego z dnia
11 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego na działanie związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Infrastruktury Społecznej zaprasza do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.

 

2.  Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

 

3.  Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za uczestnictwo
w posiedzeniach komisji, jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

4.  Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.

 

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 

1.  Nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie.

 

2.  Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości,
co do bezstronności.

 

III. Zadanie komisji konkursowej:

Zadaniem komisji konkursowej jest opiniowanie złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego na działanie związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

IV. Miejsce i termin złożenia dokumentu:

Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającej/zgłaszającego) należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

 

Termin składania dokumentu –  18 kwietnia 2023 roku.

 

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20309/nabor-do-komisji-konkursowej-na-dzialanie-zwiazane-z-profilaktyk

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego