W Warszawie o funduszach UE dla nowoczesnej gospodarki. Związek Województw RP reprezentuje marszałek Elżbieta Anna Polak – Lubuski Urząd Marszałkowski

Marszałek Elżbieta Anna Polak – z ramienia Związku Województw RP – będzie uczestniczyła jako ekspert w pracach Prekomitetu monitorującego program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Pierwsze posiedzenie Prekomitetu odbędzie się w czwartek 23 czerwca w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Proponowany porządek obrad

  1. Regulamin pracy Prekomitetu monitorującego FENG,
  2. Kryteria wyboru projektów Priorytet 1. „Wsparcie dla przedsiębiorców” – kryteria wspólne i rankingujące,
  3. Kryteria wyboru projektów Priorytet 1. „Wsparcie dla przedsiębiorców” – kryteria dla modułów,
  4. Kryteria wyboru projektów niekonkurencyjnych w ramach 2. Priorytetu “Środowisko sprzyjające innowacjom”,
  5. Kryteria wyboru projektów dla instrumentów finansowych w ramach 2. Priorytetu “Środowisko sprzyjające innowacjom” i 3. Priorytetu „Zazielenienie przedsiębiorstw”,
  6. Kryteria wyboru projektów w instrumencie Międzynarodowe Agendy Badawcze w ramach 2. Priorytetu “Środowisko sprzyjające innowacjom”,
  7. Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia Regulaminu Prekomitetu monitorującego program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027,
  8. Uchwała nr 2 w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw 1. Priorytetu programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027,
  9. Uchwała nr 3 w sprawie w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw 2. i 3. Priorytetu programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

W ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 z Komisją Europejską negocjowany jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (dalej: FENG). W głównej mierze, zgodnie z zaleceniami ekspertów i oczekiwaniami przedsiębiorców, stanowi on kontynuację programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, ale cechuje się nowym podejściem do przedsiębiorcy i dbałością o wszystkie jego potrzeby w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i wdrożenia tych wyników w organizacji.

Instytucja Zarządzająca FENG stawia przed programem ambitne cele: zwiększenie potencjału firm w zakresie badań i innowacji i zwiększenia wykorzystywania zaawansowanych technologii w organizacjach, wzrost konkurencyjności polskich MŚP, a także transformację gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych i cyfrowych technologii.

Instytucja Zarządzająca zdecydowała się na podjęcie prac związanych z przygotowaniem do wdrożenia środków przeznaczonych na FENG jeszcze przed uzyskaniem oficjalnej decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej program. W tym celu powołano Prekomitet monitorujący FENG, którego głównym zadaniem jest przedyskutowanie w możliwie jak w najszerszym gronie eksperckim modelu kryteriów wyboru projektów i metodyki oceny projektów do wsparcia.

Powiązane wiadomości

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/18838/w-warszawie-o-funduszach-ue-dla-nowoczesnej-gospodarki-

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego