Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Absolutoryjna sesja Sejmiku - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Absolutoryjna sesja Sejmiku – Lubuski Urząd Marszałkowski

27 czerwca br. o godz. 11:00. w Sali Kolumnowej rozpocznie się XLIV zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Relację z obrad będzie można oglądać na www.lubuskie.pl

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad XLIV zwyczajnej sesji Sejmiku.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie województwa za rok 2021 i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Lubuskiego wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie województwa: prezentacja raportu o stanie województwa za rok 2021, debata nad raportem, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Lubuskiego wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie województwa.
 6. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2021 r. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Województwa Lubuskiego: instytucji kultury, jednostek ochrony zdrowia, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za 2021 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Województwa Lubuskiego i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za 2021 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2021 rok: przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa  Lubuskiego za 2021 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2021 rok, przedstawienie sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za 2021 rok, przedstawienie informacji o stanie mienia Województwa Lubuskiego, debata nad sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2021 rok oraz sprawozdaniem finansowym Województwa Lubuskiego za 2021 rok, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za 2021 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2021 rok.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Lubuskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2021 rok: wniosek Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Lubuskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2021 rok, uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Lubuskiego o udzielenie Zarządowi Województwa Lubuskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Województwa za rok 2021, dyskusja, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Lubuskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2021 rok.
 9. Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia za okres 01.01.2022 – 31.03.2022.
 10. Sprawozdanie za 2021 rok z wykonania Uchwały Nr XXXVII/270/2005 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Województwo Lubuskie.
 11. Sprawozdanie z realizacji „Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2021-2030” w 2021 roku.
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 i rekomendacje na 2022 rok dla województwa lubuskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie lubuskim w roku szkolnym 2022/2023.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2022 z budżetu Województwa Lubuskiego dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę zmieniającą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie robót budowlanych, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu  Publicznemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw gruntu położonego w Międzyrzeczu przy ul. Leśnej, działka numer 667/85, stanowiącego własność Województwa Lubuskiego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu, położonego w Międzyrzeczu przy ul. Leśnej, działka nr 667/15, stanowiącego własność Województwa Lubuskiego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2022 rok.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2022-2039.
 24. Stanowisko Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie przekazania budynku będącego własnością Urzędu Miasta Zielona Góra, położonego przy ul. Dąbrówki 15c w Zielonej Górze, na własność dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze.
 25. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Sejmiku.
 26. Sprawy różne.
 27. Zamknięcie obrad XLIV sesji Sejmiku.

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/18841/absolutoryjna-sesja-sejmiku-

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego