Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Otwarty konkurs na powierzenie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego na rzecz rozwoju, w tym rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim w zakresie organizacji pikników klimatycznych. - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Otwarty konkurs na powierzenie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego na rzecz rozwoju, w tym rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim w zakresie organizacji pikników klimatycznych. – Lubuski Urząd Marszałkowski

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały Nr XLVIII/680/22 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku” ogłasza otwarty konkurs na powierzenie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego na rzecz rozwoju, w tym rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim w zakresie organizacji pikników klimatycznych.
 
Na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości 500.000 zł.
 
Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 250 000 zł.
 
Termin składania ofert do 31 maja 2023 r. do godz. 15:30.
 
Oferty należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:
  1. w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.lubuskie.engo.org.pl;
  2. w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich przy al. Zjednoczenia 104A w Zielonej Górze lub w sekretariacie Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 lub korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra lub na skrzynkę podawczą ePUAP.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.
 
O terminie złożenia oferty wysłanej za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data stempla pocztowego, w przypadku firmy kurierskiej data dostarczenia przesyłki, w przypadku oferty złożonej osobiście data wpływu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w ogłoszeniu.

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20464/otwarty-konkurs-na-powierzenie-w-2023-roku-realizacji-zadan-publ

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego