Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Sesja Rady Miasta - UM Gorzów Wielkopolski - Lubuszanin

Sesja Rady Miasta – UM Gorzów Wielkopolski

Przewodniczący Rady Miasta Jan Kaczanowski zwołał LXIII sesję Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na 24 maja 2023 r. o godz.14.00 w sali narad (niski parter) Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Sikorskiego 4.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wolne wnioski i informacje oraz oświadczenia klubowe

4. Sprawozdanie z działalności zakładów budżetowych za 2022 rok.

5. Raport o stanie miasta Gorzowa Wielkopolskiego w roku 2022:

https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/561/Za_2022_rok/

a)    zapoznanie się z raportem o stanie miasta Gorzowa Wielkopolskiego,

b)    debata,

c)    druk nr 1158 – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego wotum zaufania.

6. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2022r.

https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/528/2022_rok/

https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/47342_sprawozdanie_opisowe_2022.pdf

https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/527/2022_rok/

https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/47541_prezentacja_2022_na_bip.pdf

https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/300/8724/Sprawozdania_roczne_z_wykonaniaplanow_finansowych_Instytucji_Kultury_za_2022_rok/

https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/116/Majatek_Miasta/

https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/47597_uchwala_244_2023.pdf

a)      zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2022r., sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta za 2022r., sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2022r. oraz informacją o stanie i sposobie gospodarowania majątkiem trwałym miasta Gorzowa Wielkopolskiego na dzień 31.12.2022r.,

b)      zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. za 2022r. wraz z informacją o stanie mienia Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,

c)      zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta,

d)      zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

e)      druk nr 1159 – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego za 2022 rok,

f)       druk nr 1160 – podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2022.

8. Sprawozdanie z realizacji „Polityki Społecznej Gorzowa Wielkopolskiego 2023+” za rok 2022.

9. Druk nr 1165 – podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

10. Druk nr 1166 – podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

11.Druk nr 1167 – podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

12. Druk nr 1168 – podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

13. Druk nr 1169 – podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2023-2048.

14. Druk nr 1163 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Ośrodka Wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

15. Druk nr 1164 – podjęcie uchwały w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego.

16. Druk nr 1161 – podjęcie uchwały w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

17. Druk nr 1162 – podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

18. Druk nr 1170 – podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi.

19. Sprawozdanie z obrotu nieruchomościami komunalnymi za I kwartał 2023 r

20. Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

21. Sprawy różne, wolne wnioski.

22. Zakończenie obrad.

Wersja elektroniczna materiałów i projektów uchwał na stronach:

http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/255/Projekty_uchwal/

http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/88/Materialy_na_sesje/

Źródło: https://um.gorzow.pl/aktualnosci/4284-sesja-rady-miasta.html

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski
Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski