Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Szukamy ekspertów - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Szukamy ekspertów – Lubuski Urząd Marszałkowski

Zarząd Województwa Lubuskiego

ogłasza nabór kandydatów ubiegających się o wpis do wykazu ekspertów dokonujących wyboru strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność  w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

 1. Termin składania wniosków: od 12 czerwca 2023 r. do 25 czerwca 2023 r. 
 2. Miejsce składania wniosków: Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 104a, 65-120 Zielona Góra.
 3. Tryb składania wniosków: wniosek składa w formie pisemnej w miejscu i terminie wskazanym wyżej, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 albo przez nadanie przesyłki rejestrowanej w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 896 z późn. zm.). W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.
 4. Formularz wniosku znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: www.prow.lubuskie.pl.

O wpis do wykazu ekspertów może ubiegać się osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. korzysta z pełni praw publicznych,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie w zakresie celów i sposobu realizacji: PROW 2007-2013 w ramach wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, PROW 2014-2020 w ramach wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w zakresie interwencji LEADER oraz Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027,
 5. posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich objętego dofinansowaniem unijnym.

Spełnienie wymagań, o których mowa powyżej powinno zostać potwierdzone przez kandydatów poprzez złożenie:

 1. stosownego oświadczenia dotyczącego spełnienia przesłanek, o których mowa w pkt 1 lit. a-c. Oświadczenia są składane pod rygorem odpowiedzialności
 2. kopii dokumentów i oświadczeń potwierdzających wiedzę, umiejętności, posiadane doświadczenie w ramach dziedziny, o której mowa w pkt 1 lit. d i e,
 3. wypełnionego wniosku o wpis do wykazu ekspertów wraz z wymaganymi Załącznikami.

Pozostałe wymagania stawiane Ekspertom, warunkujące ich wybór w skład komisji

Ekspert wpisany do wykazu będzie mógł być powołany w skład Komisji ds. wyboru pod warunkiem spełnienia niżej wymienionych warunków:

 • nie jest pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,
 • nie zachodzi wobec niego żadna z okoliczności określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) dotyczących wyłączenia pracownika oraz organu, które stosownie do art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079 z późn. zm.) skutkują wyłączeniem danej osoby z udziału w procesie oceny wniosku o wybór,
 • nie zachodzą wobec niego żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności względem podmiotu ubiegającego się o wybór lub podmiotu, który złożył wniosek będący przedmiotem oceny, a w szczególności:
  1. nie brał osobistego udziału w przygotowaniu wniosku o wybór lub lokalnej strategii rozwoju, zwanej dalej LSR będącej przedmiotem oceny,
  2. z osobami zaangażowanymi w przygotowanie wniosku o wybór lub LSR będącym przedmiotem oceny:
 • nie łączy ani nie łączył go związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia,
 • nie jest ani nie był związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
  1. nie jest ani nie był związany stosunkiem pracy z podmiotem składającym wniosek o wybór, w tym LSR będącym przedmiotem oceny,
  2. nie świadczy ani nie świadczył pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla podmiotu składającego wniosek o wybór, w tym LSR będącym przedmiotem oceny,
  3. nie jest ani nie był członkiem podmiotu składającego wniosek o wybór, w tym LSR będącym przedmiotem oceny,
  4. nie jest ani nie był związany stosunkiem pracy z Lokalnymi Grupami Działania obszaru województwa lubuskiego finansowanymi z funduszy unijnych, w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 i 2014-2020,
  5. nie świadczy ani nie świadczył pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla Lokalnych Grupa Działania obszaru województwa lubuskiego finansowanych z funduszy unijnych, w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 i 2014-2020,
  6. nie jest ani nie był członkiem Lokalnych Grup Działania obszaru województwa lubuskiego finansowanych z funduszy unijnych, w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 i 2014-2020,

Wyżej wymienione okoliczności Ekspert potwierdzi poprzez wypełnienie stosownej deklaracji bezstronności przed powołaniem go w skład Komisji ds. wyboru.

Informacje dodatkowe

Do ekspertów stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 17 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079 z późn. zm.) a także art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).

Zastrzega sięże tylko wybrane osoby zostaną umieszczone w wykazie ekspertów z jednoczesnym umieszczeniem ich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej na stronie internetowej organizatora.

Jednocześnie informuje sięże samo umieszczenie kandydata w wykazie nie jest jednoznaczne z powołaniem do oceny LSR w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Dokumentów osób, które nie zostaną umieszczone w „Wykazie” nie zwraca się.

Załączniki:

 1. Wniosek o umieszczenie w wykazie ekspertów dokonujących wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.
 2. Oświadczenie osoby ubiegającej się o wpis do Wykazu Ekspertów dot. spełnienia przesłanek zawartych w art. 81 ust. 3 pkt 1- 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (ustawy wdrożeniowej).
 3. Oświadczenie osoby ubiegającej się o wpis do wykazu ekspertów.
 4. Uchwała Zarządu na nabór eksperta.

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20655/szukamy-ekspertow

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego