Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej - „Upowszechnianie zapasów wśród dzieci i młodzieży. Udział w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.” - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej – „Upowszechnianie zapasów wśród dzieci i młodzieży. Udział w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.” – Lubuski Urząd Marszałkowski

I. Informacje ogólne:

 

1.  W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 01 czerwca 2023 roku uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia w 2023 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie zapasów wśród dzieci i młodzieży. Udział w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.” Departament Infrastruktury Społecznej zaprasza do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.

2.  Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

3.  Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

4.  Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.

 

II. Wymagania stawiane kandydatom:

 

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1.  Nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

2.  Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

 III. Zadania komisji konkursowej:

 

Zadaniem komisji konkursowej jest opiniowanie ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia w 2023 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie zapasów wśród dzieci i młodzieży. Udział w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.” na podstawie uchwały nr 336/4711/23 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 01 czerwca 2023 roku.

 IV. Miejsce i termin złożenia dokumentu:

 

Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającej/zgłaszającego) należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs na realizację zadania publicznego Województwa Lubuskiego w 2023 roku w obszarze kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie zapasów wśród dzieci i młodzieży. Udział w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.” – zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej.

 

Termin składania dokumentów – 15 czerwca 2023 roku.

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20668/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowej-

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego