Sesja Rady Miasta – UM Gorzów Wielkopolski

Przewodniczący Rady Miasta Jan Kaczanowski, zwołał LV sesję Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na dzień 28 września 2022 r. o godz. 14.00 w sali narad ( niski parter) Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 4 w Gorzowie Wielkopolskim.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wolne wnioski i informacje oraz oświadczenia klubowe.

4. Informacja na temat działań miasta w zakresie poprawy dostępności komunikacji kolejowej Gorzowa Wlkp. i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

5. Stanowisko Rady Miasta w sprawie poparcia najważniejszych działań Miasta w zakresie dostępności komunikacji kolejowej dla Gorzowa Wielkopolskiego i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

6. Druk nr 1012 – podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

7. Druk nr 1014 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wielkopolski.

8. Druk nr 1015 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w gorzowskich samorządowych szkołach i placówkach oświatowych nieobjętych regulacją ustawy – Karta Nauczyciela.

9. Druk nr 1016 – podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

10. Druk nr 1017 – podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

11. Druk nr 1018 – podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

12. Druk nr 1019 – podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2022-2048.

13. Druk nr 1020 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu.

14. Druk nr 1013 – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat na 2023 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

15. Druk nr 1000 – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części dachu budynku.

16. Druk nr 1011– podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego na północ od ulicy Szczecińskiej.

17. Druk nr 1009 – podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Mironickiej.

18. Druk nr 1010 – podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Romualda Traugutta i Podmiejską.

19. Druk nr 1001 – podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy Owsiana ulicy w Gorzowie Wielkopolskim.

20. Druk nr 1002 – podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy Wrzosowa ulicy w Gorzowie Wielkopolskim

21. Druk nr 1003 – podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy adm. Józefa Unruga ulicy w Gorzowie Wielkopolskim.

22. Druk nr 1004 – podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw Czeska i Węgierska ulicom na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

23. Druk nr 1005 – podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy Helsińska ulicy w Gorzowie Wielkopolskim.

24. Druk nr 1006 – podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy Małyszyńskie rondu w Gorzowie Wielkopolskim.

25. Druk nr 1007 – podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy Roberta Schumana rondu w Gorzowie Wielkopolskim.

26. Druk nr 1008 – podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy Aleja Luksemburska drodze wewnętrznej w Gorzowie Wielkopolskim.

27. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

28. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

29. Sprawy różne.

30. Zakończenie obrad.

 

Wersja elektroniczna materiałów i projektów uchwał na stronach:

http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/255/Projekty_uchwal/

http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/88/Materialy_na_sesje/

 

Biuro Rady Miasta

Źródło: https://um.gorzow.pl/aktualnosci/3087-sesja-rady-miasta.html

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski
Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski