Stypendia artystyczne Miasta – UM Gorzów Wielkopolski

Prezydent Miasta zaprasza osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami do składania wniosków o przyznanie stypendium. Wnioski można składać do 31 października.

Stypendia przyznawane są twórcom w dziedzinach: taniec, muzyka, film, teatr, literatura, sztuki wizualne i opieka nad zabytkami. Natomiast w zakresie upowszechniania kultury stypendia można przeznaczyć na projekty dotyczące animacji i edukacji kulturalnej; zarządzania kulturą lub wspierania rozwoju kadr kultury.

Można uzyskać stypendium o wartości od 1 000 do 12 000 zł netto.

Stypendium Miasta Gorzowa Wielkopolskiego można otrzymać trzykrotnie.

Wniosek należy wypełnić i złożyć w terminie do 31 października 2022 r. na odpowiednim formularzu, bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, przy ulicy Sikorskiego 4 lub drogą pocztową.

O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego. Wniosek złożony po wyznaczonym terminie nie podlega rozpatrzeniu. Do wniosku można dołączyć oryginał aktualnej opinii oraz rekomendacji, wystawionej przez instytucje związane z kulturą, szkołę, uczelnię, związek twórczy, osobę powszechnie uznaną za dokonania twórcze lub pozycję w środowisku kulturalnym miasta.

Wniosek może również być wzbogacony o załączniki w postaci kserokopii lub plików w wersji elektronicznej, katalogów wystaw, recenzji, reprodukcji, wybranych utworów i innych materiałów potwierdzających dorobek kandydata.

W przypadku przyznania stypendium decyzją Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, stypendysta podpisuje umowę stypendialną oraz w terminie do końca lutego roku następnego składa sprawozdanie z jego realizacji. Informacje o stypendiach oraz dokumenty do pobrania można znaleźć tutaj.

Wydział Kultury

Fot. Łukasz Kulczyński / Stypendyści 2021

Źródło: https://um.gorzow.pl/aktualnosci/stypendia-artystyczne-miasta-gorzowa-wielkopolskiego.html

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski
Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski