Marszałkowie będą obradować w Kujawsko-Pomorskiem – Lubuski Urząd Marszałkowski

Marszałkowie województw, przedstawiciele rządu, eksperci i przedstawiciele biznesu obradować będą 21 października w Żninie, gdzie odbędzie się Konwent Marszałków RP. W obradach weźmie udział marszałek Elżbieta Anna Polak.

Obecnie prezydencję w konwencie sprawuje i jego prace koordynuje Województwo Kujawsko-Pomorskie. Wśród tematów m.in. stan przygotowań do wdrażania unijnej polityki spójności 2021-2027 i Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Program

9:00 – 9:30 Rejestracja
9:30 – 10:00 Otwarcie Konwentu
10:00 – 11:00 Stan przygotowania do wdrażania polityki spójności 2021-2027 (proces konsultacji społecznych projektu ustawy wdrożeniowej, stan przygotowania do włączenia regionów w proces wdrażania KPO w trzech uzgodnionych komponentach)
Przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
11:00 – 11:45 Potrzeba nowego podejścia do kultury – wnioski wynikające z funkcjonowania twórców i instytucji w dobie pandemii
– prof. dr hab. Tomasz Szlendak, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
– Jerzy Janczarski, Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
11:45 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 13:30 Organizacja i realizacja przewozów użyteczności publicznej w kontekście wymagań ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
– Artur Czapiewski, p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Transportu, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
– Artur Martyniuk, Prezes Zarządu Polregio sp. z o.o.
– Krzysztof Ryfa, Dyrektor Pionu Finansowo-Handlowego, Prokurent Spółki Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
– Bogdan Oleksiak, Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury
13:30 – 14:15 Propozycja nowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych
– Adam Stańczyk, Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
– Łukasz Gałczyński, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
14:15 – 14:45 Przyjęcie Stanowisk oraz podsumowanie Konwentu

Konwent Marszałków Województw RP

Równolegle z powstaniem samorządu na szczeblu województwa narodziła się potrzeba utworzenia forum, którego rolą byłoby działanie na rzecz efektywnej realizacji polityki rozwojowej i społecznej w regionach. Od 1999 roku takim forum jest Konwent Marszałków Województw RP, w skład którego wchodzą marszałkowie wszystkich województw RP, a jego posiedzenia odbywają się zawsze na terenie województwa, którego marszałek aktualnie przewodniczy Konwentowi. Pierwszy Konwent Marszałków Województw RP odbył się w 1999 roku w województwie Mazowieckim.

Zgodnie ze Statutem, Konwent Marszałków Województw RP (Rada Programowa) jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Konwent analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Posiedzenia Konwentu kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych.

Głos Konwentu Marszałków RP wielokrotnie przyczynił się i nadal się przyczynia do wypracowania cennych koncepcji i zmian zarówno organizacyjnych, jak i ustawodawczych. Spotkania tak reprezentatywnego grona przedstawicieli samorządów regionalnych oraz uczestniczących w nich przedstawicieli administracji rządowej i różnych instytucji centralnych stanowią szansę na wypracowanie kompromisu w sprawach będących przedmiotem wspólnej troski polskich regionów.

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/17461/marszalkowie-beda-obradowac-w-kujawsko-pomorskiem

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego